Εκ νέου κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης βιβλιοπωλείου.